- เปิดรับสมัครแล้ว คอร์ส Summer
ปิดเทอมเดือนตุลาคม 2562- รับสมัคร คอร์สติวเข้มภาษาอังกฤษ
เตรียมสอบเข้าม.1 เจาะข้อสอบ ตะลุยโจทย์โรงเรียนดัง เรียนเน้นๆ
กับครูด้านภาษาโดยเฉพาะ 
- รับสมัครนักเรียน คอร์ส Phonics
สำหรับเด็ก เรียนการผสมคำอ่านให้อ่านออกเขียนได้ มีสำเนียงชัดเจน- รับสมัคร...คอร์สติวไวยากรณ์ เพิ่มเกรด ให้เข้าใจ ได้เกรด 4 ปังๆ


 
 


 


 
 Courses
หลักสูตรการสนทนาสำหรับเด็ก
 • Phonics
    หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก ซึ่งจะได้ฝึกการผสมเสียงด้วยระบบ Phonics อย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งจะได้ฝึกฝน
ทักษะการฟัง (listening) การพูด (speaking) และเพิ่มพูนคำศัพท์ (vocabulary) ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการสนทนาที่ดีในขั้นสูงต่อไป
 
 • Junior Conversation
    หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฝึกการสนทนา เรียนรู้การสร้างประโยคและโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมที่
สนุกสนาน เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ผสมผสานกับการออกเสียงตามระบบ Phonics เพื่อให้สื่อสารได้ถูกต้องตามหลักการพูดและหลักไวยากรณ์

 • Teenage Conversation
    หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน ซึ่งจะได้ฝึกฝนทักษะในด้านการฟัง (Listening) พูด (Speaking) อ่าน (Reading)
เขียน (Writing) เสริมสร้างความมั่นใจในภาษาอังกฤษผ่านเรื่องราวใกล้ตัวที่สนุกสนานและฝึกการโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ทำให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจและนำไปใช้ในระดับอุดมศึกษาหรือในการทำงานได้
หลักสูตร Grammar สำหรับเด็ก
 • Junior Grammar
   การเรียนไวยากรณ์สำหรับเด็กตั้งแต่แรกเริ่ม เหมาะแก่การเสริมสร้างการเรียนรู้เบื้องต้นที่ถูกต้อง เรียนรู้โครงสร้างประโยค เพิ่มพูนคำศัพท์ ในขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งการออกเสียงที่ถูกต้อง เรียนสนุกผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ สร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ
 
 • Teenage Grammar
    การเรียนรู้ในด้านไวยากรณ์ที่ซับซ้อมเพิ่มขึ้น เรียนรู้โครงสร้างประโยคและเข้าใจ
เงื่อนไขต่างๆ ฝึกทำแบบฝึกหัดเชิงลึก เพิ่มพูนคำศัพท์ เพื่อเสริมความเข้าใจและเพิ่มคะแนนสอบในชั้นเรียน เนื้อหาในแต่ละระดับจะมีความเข้มข้นมาก สามารถใช้ควบคู่กับการเตรียมตัวสอบ ONET ANET ได้

หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่
       เรามีหลายรูปแบบที่จะทำให้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนพัฒนาอย่างครบถ้วน มีทั้งครู
ชาวต่างชาติและครูไทย มีทั้งแบบเรียนกลุ่มและแบบเรียนเดี่ยว ด้วยหลักสูตรที่เข้มข้น
    • การออกเสียงเบื้องต้นให้ถูกต้องตามหลักสากล (Phonics Conversation) 
    • การสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน (General Conversation) 
    • การสนทนาขั้นสูงในธุรกิจ (Business English)
    • เสริมความแม่นยำทางไวยากรณ์ ( Basic Grammar - Advance Grammar)

 

หลักสูตรภาษาจีนกลาง

 •  Mandarin Chinese
   หลักสูตรภาษาจีนกลาง เน้นการปูพื้นฐานตั้งแต่ภาษาจีนเบื้องต้น การสนทนาและการออกเสียง รวมทั้งการอ่านตัวจีนแบบพินอิน (pinyin) รวมไปถึงแบบตัวอักษรจน (Simplified Chinese) สอนโดยครูชาวจีนที่มีประสบการณ์การสอน หลักสูตรที่เข้าใจง่าย ตามระบบการเรียนรู้ของคนไทย


หลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีนในองค์กร

เราให้บริการการอบรมภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนกลางนอกสถานที่ในองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรในย่านรังสิต ปทุมธานี นิคมอุตสาหกรรม ทางเราจะทำการจัดคอร์สการเรียนให้เหมาะกับองค์กรมากที่สุด เช่น การสนทนาในองค์กร การสนทนาทางโทรศัพท์ การเขียนอีเมลล์ การเดินทางดูงานต่างประเทศ การเจรจาต่อรอง การนำเสนองาน เป็นต้น


ส่วนหนึ่งของบริษัทที่ได้รับการอบรบ

                                                          wokrpoint logo            
 

 


Copyright by englishworldschool.com
Engine by MAKEWEBEASY